حريم خطوط برق

http://img.ntr5.com/pic/7b4e63655366.gif