با سلام به دوستان من یه چهار ماهی با این وین ارم کار نکردم حالا اومدم کار کنم می بینم این ارور را میده کسی میدونه ماله چیه
> "make.exe" all
Makefile:628: *** missing separator. Stop.

> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01

بعدش به این خطه فایل اشاره می کنه من که ازش سر در نیاوردم
# Compile: create object files from C source files.
define COMPILE_C_TEMPLATE
$(OUTDIR)/$(notdir $(basename $(1))).o : $(1) $(BUILDONCHANGE)
@echo $(MSG_COMPILING) $$< to $$@
$(CC) -c $(THUMB) $$(CFLAGS) $$(CONLYFLAGS) $$< -o $$@
endef