واسه عکس گرفتن از ميکروسکوپ، چه دوربين (يا سنسور چشمي) استفاده مي شه؟ دوربين و پايهآ*هاي مخصوصي واسه اينآ*کار هست؟