در لينك زير مي توانيد سايتي را پيدا كنيد كه بصورت online مقدار مقاومت شبكه هاي زمين را با مش بنديهاي مختلف، محاسبه كند.

http://www.san***ha.com/calc.asp