سلام

اين چند وقت براي کاري چند کتاب در زمينه تاسيسات مطالعه کردم که به نظرم مفيد هست و راه گشا

- کتاب مبحث سيزده - که بصورت کلي بيان کرده

- راهنماي کتاب مبحث سيزدهم که کتاب بسيار مفيدي مي باشد متاسفانه اسم نويسنده را فراموش کردم ولي نويسنده خودش از تنظيم کنندگان مبحث مي باشد که در مقدمه اشاره شده

- کتاب تاسيسات الکتريکي در توزيع انرژي تاليف فرحبخش سيف

- electrical instalation siemence