سلام

از دوستان كسي شناختي نسبت به درس ايمني برق در اتشنشاني داره؟

رفرنس هاش چيه هست؟

ممنون