سلام.
مقاله انگلیسی (حد اقل 8 صفحه ) در باره ی کنترل توان راکتیو میخاستم .

( فکر کنم اسم های دیگه ـش ادواستر یا FACT یا IEEE هستش )
ممنون .