باسلام
به چند مقاله در ارتباط با ادوات نیمه هادی نیازدارم
با تشکر