دوستان کسی با lcd کارکتری TS 2020 V10کار کرده؟ پایه هاش دو ردیف هشتایی کنار هم هستن .این LCD 16پایه هستش اما نور زمینه با 15 ،16 روشن نمی شود و با اند و کاتد روشن می شود ؟پس کاربرد پایه های 15 ، 16 چیست؟ :question: