سلام
چگونه تابع f(t) از رابطه زیر به دست می آید

عبارت بالا لاپلاس تابع f است