سلام
1-در یک سیستم چگونه نوع سیستم مشخص می شود؟ مثلا در عبارت زیر یک بار با فرض حلقه باز و بار دیگر با فرض حلقه بسته چگونه می توان گفت مرتبه سیستم چند هست؟

شیوه کار به چه صورت هست؟
2-در نمودار بعد دیاگرام ، شیب یک خط چگونه تعیین می شود(با توجه به اینکه محورها بر اساس log نوشته شده اند؟)
مثلا در سوال زیر

شیب خط بین 40-60 در بازه .1 تا 1 چقدر هست؟
3-زاویه انتهایی در نمودار فاز بعد دیاگرام ، از -90 ضربدر (درجه مخرج-درجه صورت) به دست می آید یا از زاویه ابتدایی ضربدر (درجه مخرج-درجه صورت) ؟

ممنونم


اضافه شده در تاریخ :
4-در سیستم غیر مینیوم فاز از روی نمودار بعد دیاگرام و فاز نوشتن تابع تبدیل امکان پذیر هست یا خیر؟