سلام
اگر ممکن است مقاله در رابطه با سیگنال چشم یا نویز پلک و تجهیزات ثبت ان در سایت بگذارید یا معرفی کنید .ممنون