کسی در باه خطا یاب خط 20 کیلو ولت چیزی می دونه ؟ :nerd: