با عرض سلام،هنگام استفاده از boot loaderاز طریق usbآدرس حافظه را روی 2000قرار می دهیم(lpc1768)؛ آیا این نوع پروگرام کردن روی وقفه ایجاد شده در برنامه تاثیر دارد یا نه؟
چندین برنامه نوشته شده از طریق توابع cmsisکه درآن وقفه ایجاد می شد (مثلا adc) به هنگامی که از طریق bootپروگرام می شود به درستی اجرا نمی شود
در این مورد راهنمایی می خواستم