سلام
در این سوال و جواب

چرا مقدار N=-1 شد؟

برای ثبات این حرف اگر خط واصل بین -1 و خروجیترین نمودرا رو بکشیمدر مکان یک نمودار ساعت گرد هست و N=1
در مکان دو نمودار ساعت گرد هست پس به N یکی اضافه می شه N=2
در مکان سه پادساعتگرد از N یکی کم می شود N=1 که مخالف منفی یک هست و سیستم با یک قطب و یه دور Z=2 و ناپایدار هست!!!!!

مشکل کجاست؟