موقع Load کردن بعضی پروژه ها، به این پیغام میخورم..!
علت چی میتونه باشه..؟!

LPC1768 DevBoard Ver.3
توی uVision 4.1
Keil


No Algorithm found for: 00010000H - 0001FFFFH
No Algorithm found for: 00020000H - 00029FCFH
Erase skipped!