سلام
من اطلاعاتی راجیبه یوک های بکار برده شده در استارت رو می خوام.
مخصوصا یوکهای تماما مکنت
کسی اطلاعاتی داره؟