آیا ماژول بلوتوثی وجود دارد که فقط گیرنده باشد؟
کمی اطلاعات در مورد ساخت ماژول بلوتوث نیاز دارم.
آیا میآ*توان ماژول آنرا با دست ساخت؟