آيا اشبا ع شدن سلف مي تواند باعث خرابي سلف هم بشود ؟؟؟