سلام بر همگی
این پروژه رو تو کارگاه رباتیک باهاش کار کردیم و واقعا لذت بردیم دلم نیومد واستون نذارم .برای کسانی که میخان با واحد USART در مد سنکرون اشنایی پیدا کنن بنظر مناسب میاد
صفحه کلید کامپیوتر به میکرو متصل میشه و توسط واسط USART که درمد سنکرون پیکره بندی شده صفحه کلید دیکد میشه و اطلاعات روی LCDنمایش داده میشه
اینم برنامش به زبان C
#include <mega16. h>
#include <stdio.h>
#include <lcd. h>
#include <delay. h>

#asm
.equ__lcd_port=0x1B;PORTA
#endasm
Unsigned char buffer_lcd[20],scan_code;
Void main(void)
{
PORTB=0x00;
DDRB=0X00;
PORTD=0X00;
DDRD=0X00;
UCSRA=0X00;
UCSRB=0X00;
UCSRC=0X00;
Lcd_init(16);
#asm(“sei&rdquo
While(1)
{
lcd_clear();
Sprint(buffer_lcd);
Delay_ms(300);
}
}
{
Unsigned char buffer;
Buffer=UDR;
Switch(buffer)
{
Case 0x0F:
Break;
Case 0xE0:
Break;
Default:
Scan_code=buffer;
}
}

امیدوارم شما هم لذت ببرید