خواهشا درباره ي بالست وطريقه ي بستن اون ودرمورد اطلاعات روي بالاست توضيح دهيد
بسيارمتشكر