نشست کمیته ارتباط با صنعت انجمن رباتیک ایران

زمان: 25 بهمن 1391
مکان: دانشگاه صنعتی شریف