سایت http://www.e-magazine.ir دارای اشتراک رایگان مجله بود
برای ثبت نام به http://www.e-magazine.ir/signup.asp مراجعه کنید .