من کارشناسيم الکترونيک بوده
الام مخابرات شرکت کردم و تهران جنوب قبول شدم
من علاقه ام بيشتر به سمت ميدان هست
مي خواستم بدانم کدام درس ها را بگيرم برام بهتر هست>؟