سلام دوستان میشه ضرب کننده با اپ امپ ساخت؟ یا ساخت ضرب کننده با قوانین فیزیک همخوانی ندارد؟