معرفي ربات سگ بزرگ (BigDog)

ربات BigDog يک از اعضاي خانوادهآ*ي رباتآ*هاي بوستون دايناميکز[1] است. این يک ربات چهارپا است که ميآ*توان راه برود، بدود، روي نواحي ناهموار حرکت کند و يا بارهاي سنگين را جابهآ*جا نمايد. ربات BigDog توان حرکت خود را از يک موتور بنزيني دريافت ميآ*کند. اين موتور محرکآ*ها و عملآ*گرهاي هيدروليکي موجود بر روي اين ربات را کنترل ميآ*نمايد. پاهاي او همآ*چون پاهاي حيوانات طراحي شده است. اين پاها داراي عناصري هستند که ميآ*توانند ضربات ناگهاني را جذب کرده و مانع واژگوني ربات در اثر اين ضربات شوند. ابعاد اين ربات که به اندازهآ*ي يک سگ بزرگ و يا يک قاطر کوچک است، حدود يک متر طول، هفتاد سانتي متر بلندي و هفتاد و پنج کيلوگرم وزن است.
ربات BigDog مجهز به يک پردازشآ*گر مستقر بر روي ربات ميآ*باشد که حرکت ربات، کنترل پاها و بهآ*کارگيري انواع گستردهآ*اي از حسآ*گرها را بر عهده دارد. هدايتآ*گر ربات BigDog تلاش ميآ*کند تا پويايي رفتارهاي ربات را به گونهآ*اي مديريت نمايد که ربات بتواند در وضعيتي متعادل، به حرکت، جابهآ*جايي و رفتارهاي پر انرژي خود همراه با تغيير شرايط کاري ادامه دهد. حسآ*گرهاي متعدد و متنوعي در طراحي اين ربات به کار رفتهآ*اند. حسآ*گرهايي که اطلاعاتي از موقعيت مفاصل، نيروي وارد شونده بر مفاصل، نجوهآ*ي تماس با زمين، باري که از سوي زمين به ربات وارد ميآ*آيد، ژيروسکوپ ليزري و بينايي استريو را براي سيستم پردازشآ*گر ربات فراهم ميآ*سازند. حسآ*گرهاي ديگري نيز در اين ربات به کار رفتهآ*اند که وضعيت دروني آنآ*را گزارش کردهآ*اند. مسائلي مانند فشار هيدروليک، فشار روغن، دماي موتور، دور موتور، توان باطريآ*ها و ساير مسائل از اين دست به وسيلهآ*ي اين حسآ*گرها گزارش ميآ*گردند.

اين ربات، با اين توصيفات ميآ*تواند با سرعت 5.3 کيلومتر در ساعت حرکتي يورتمه وار داشته باشد، با شيبي حدود 35 درجه بجهد و باري در حدود 55 کيلوگرم را حمل نمايد.

اين ربات به جهت توان حمل بار قابل توجه و همينآ*طور امکان حرکت در نواحي بسيار ناهموار و مقاومتي که در مقابل فشارها و ضربهآ*هاي ناگهاني بيروني از خود نشان ميآ*دهد، قابليت استفاده در کاربردهاي نظامي و يا مصارف امداد و نجات را دارا ميآ*باشد. ويدئوي زير صحنهآ*هايي از حرکت و توانآ*منديآ*هاي اين ربات را به تصوير کشيده است.
http://www.bdi.com/dist/BigDog_Feb-26-2006.wmv

منبع : www.nurc.ir