ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
 1. #1
  2012/12/26
  80
  0

  تحليل برنامه ي اسمبلي فاصله ياب التراسونيک

  Ultrasonic Range Meter
  برنامه زير برنامه اسمبلي يک فاصله ياب الترا سونيک توسط ميکرو pic نوع pic16f873 ميباشد کي ميتونه خط به خط اين برنامه رو برام توضيح بده / بسيار ممنون ميشم چون اسمبلي کار نکردم ولي اين پروژه رو برداشتم که با اسمبلي هست

  
  کد:
  Device : PIC16F873
  Author : Seiichi Inoue
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  list p=pic16f873
  include p16f873.inc
  config _hs_osc & _wdt_off & _pwrte_on & _lvp_off
  errorlevel -302 ;Suppress bank warning
  ……………………………………………………Label Definition…………………………………………
  cblock h'20
  s_count ;Send-out pulse count adr
  s_adj ;Adjustment data address
  37
  s_adj_count ;Rotate value save adr
  s_digit ;Digit cont work address
  g_time1 ;Guard timer address 1
  g_time2 ;Guard timer address 2
  p_countl ;Propagation L cnt adr
  p_counth ;Propagation H cnt adr
  digit_cnt ;Digit counter head adr
  disp_ha ;Digit head address
  disp_u ;1st digit address
  disp_t ;10th digit address
  disp_h ;100th digit address
  seg7_ha ;7 segLED table head adr
  seg70 ;Pattern 0 set adr
  seg71 ;Pattern 1 set adr
  seg72 ;Pattern 2 set adr
  seg73 ;Pattern 3 set adr
  seg74 ;Pattern 4 set adr
  seg75 ;Pattern 5 set adr
  seg76 ;Pattern 6 set adr
  seg77 ;Pattern 7 set adr
  seg78 ;Pattern 8 set adr
  seg79 ;Pattern 9 set adr
  seg7a ;Pattern A set adr
  seg7b ;Pattern B set adr
  endc
  38
  ra1 equ h'01' ;RA1 port designation
  ra2 equ h'02' ;RA2 port designation
  ra3 equ h'03' ;RA3 port designation
  ra5 equ h'05' ;RA5 port designation
  ccp1 equ h'02' ;CCP1(RC2) designation
  seg7_0 equ b'01000000' ;-gfedcba Pattern 0
  seg7_1 equ b'01111001' ; Pattern 1
  seg7_2 equ b'00100100' ; Pattern 2
  seg7_3 equ b'00110000' ; Pattern 3
  seg7_4 equ b'00011001' ; Pattern 4
  seg7_5 equ b'00010010' ; Pattern 5
  seg7_6 equ b'00000010' ; Pattern 6
  seg7_7 equ b'01111000' ; Pattern 7
  seg7_8 equ b'00000000' ; Pattern 8
  seg7_9 equ b'00010000' ; Pattern 9
  seg7_a equ b'01111111' ; Detect error
  seg7_b equ b'00100011' ; Illegal int
  ……………………………………………………………Program Start…………………………………………
  org 0 ;Reset Vector
  goto init
  org 4 ;Interrupt Vector
  goto int
  39
  ………………………………………………………Initial Process…………………………………………
  init
  Port initialization………
  bsf status,rp0 ;Change to Bank1
  movlw b'00000001' ;AN0 to input mode
  movwf trisa ;Set TRISA register
  clrf trisb ;RB port to output mode
  movlw b'00000100' ;RC2/CCP1 to input mode
  movwf trisc ;Set TRISC register
  sUltrasonic sending period initialization (Timer0………
  movlw b'11010111' ;T0CS=0,PSA=0,PS=1:256
  movwf option_reg ;Set OPTION_REG register
  bcf status,rp0 ;Change to Bank0
  clrf tmr0 ;Clear TMR0 register
  sCapture mode initialization (Timer1………
  movlw b'00000001' ;Pre=1:1 TMR1=Int TMR1=ON
  movwf t1con ;Set T1CON register
  clrf ccp1con ;CCP1 off
  A/D converter initialization………
  movlw b'01000001' ;ADCS=01 CHS=AN0 ADON=ON
  40
  movwf adcon0 ;Set ADCON0 register
  bsf status,rp0 ;Change to Bank1
  movlw b'00001110' ;ADFM=0 PCFG=1110
  movwf adcon1 ;Set ADCON1 register
  bcf status,rp0 ;Change to Bank0
  sDisplay initialization (Timer2………
  movlw disp_u ;Set digit head address
  movwf disp_ha ;Save digit head sddress
  movlw h'0a' ;"Detect error" data
  movwf disp_u ;Set 1st digit
  movwf disp_t ;Set 10th digit
  movwf disp_h ;Set 100th digit
  movlw d'3' ;Digit counter
  movwf digit_cnt ;Set digit counter
  movlw seg70 ;Set 7seg head address
  movwf seg7_ha ;Save 7seg head address
  movlw seg7_0 ;Set 7segment pattern 0
  movwf seg70 ;Save pattern 0
  movlw seg7_1 ;Set 7segment pattern 1
  movwf seg71 ;Save pattern 1
  movlw seg7_2 ;Set 7segment pattern 2
  movwf seg72 ;Save pattern 2
  movlw seg7_3 ;Set 7segment pattern 3
  movwf seg73 ;Save pattern 3
  movlw seg7_4 ;Set 7segment pattern 4
  41
  movwf seg74 ;Save pattern 4
  movlw seg7_5 ;Set 7segment pattern 5
  movwf seg75 ;Save pattern 5
  movlw seg7_6 ;Set 7segment pattern 6
  movwf seg76 ;Save pattern 6
  movlw seg7_7 ;Set 7segment pattern 7
  movwf seg77 ;Save pattern 7
  movlw seg7_8 ;Set 7segment pattern 8
  movwf seg78 ;Save pattern 8
  movlw seg7_9 ;Set 7segment pattern 9
  movwf seg79 ;Save pattern 9
  movlw seg7_a ;Set 7segment pattern A
  movwf seg7a ;Save pattern A
  movlw seg7_b ;Set 7segment pattern B
  movwf seg7b ;Save pattern B
  movlw b'00011110' ;OPS=1:4,T2=ON,EPS=1:16
  movwf t2con ;Set T2CON register
  bsf status,rp0 ;Change to Bank1
  movlw d'157' ;157x64=10048usec
  movwf pr2 ;Set PR2 register
  bsf pie1,tmr2ie ;TMR2IE=ON
  bcf status,rp0 ;Change to Bank0
  Interruption control………
  movlw b'11100000' ;GIE=ON,PEIE=ON,T0IE=ON
  42
  movwf intcon ;Set INTCON register
  wait
  goto $ ;Interruption wait
  ……………………………………………Interruption Process………………………………………
  int
  movfw pir1 ;Read PIR1 register
  btfsc pir1,ccp1if ;Capture occurred
  goto capture ;Yes. "Capture
  btfsc pir1,tmr2if ;TMR2 time out
  goto led_cont ;Yes. "LED display
  movfw intcon ;Read INTCON register
  btfsc intcon,t0if ;TMR0 time out
  goto send ;Yes. "Pulse send
  ……………………………………………Illegal interruption………………………………………
  illegal
  movlw h'0b' ;Set Illegal disp digit
  addwf seg7_ha,w ;Seg7 H.Adr + digit
  movwf fsr ;Set FSR register
  movfw indf ;Read seg7 data
  movwf portb ;Write LED data
  bcf porta,ra1 ;RA1=ON
  bcf porta,ra2 ;RA2=ON
  bcf porta,ra3 ;RA3=ON
  43
  goto $ ;Stop
  ……………………………………END of Interruption Process………………………………
  int_end
  retfie
  …………………………………………Pulse send-out Process………………………………………
  send
  bcf intcon,t0if ;Clear TMR0 int flag
  clrf tmr0 ;Timer0 clear
  Received Pulse detection check………
  movfw portc ;Read PORTC register
  btfsc portc,ccp1 ;Detected
  goto detect_off ;Yes. Detected
  movlw h'0a' ;"Detect error" data
  movwf disp_u ;Set 1st digit
  movwf disp_t ;Set 10th digit
  movwf disp_h ;Set 100th digit
  Receive pulse detector off………
  detect_off
  bcf porta,ra5 ;Set detector OFF
  44
  Capture start………
  clrf tmr1h ;Clear TMR1H register
  clrf tmr1l ;Clear TMR1L register
  clrf ccpr1h ;Clear CCPR1H register
  clrf ccpr1l ;Clear CCPR1L register
  smovlw b'00000101' ;CCP1M=0101(Capture
  movwf ccp1con ;Set CCP1CON register
  bsf status,rp0 ;Change to Bank1
  bsf pie1,ccp1ie ;CCP1 interruptin enable
  bcf status,rp0 ;Change to Bank0
  bcf pir1,ccp1if ;Clear CCP1 int flag
  sKHz pulse send ( 0.5 msecij………
  movlw d'20' ;Send-out pulse count
  movwf s_count ;Set count
  s_loop
  call pulse ;Call pulse send sub
  decfsz s_count,f ;End
  goto s_loop ;No. Continue
  Get adjustment data………
  bsf adcon0,go ;Start A/D convert
  ad_check
  btfsc adcon0,go ;A/D convert end
  goto ad_check ;No. Again
  45
  movfw adresh ;Read ADRESH register
  movwf s_adj ;Save converted data
  movlw d'5' ;Set rotate value
  movwf s_adj_count ;Save rotate value
  ad_rotate
  rrf s_adj,f ;Rotate right 1 bit
  decfsz s_adj_count,f ;End
  goto ad_rotate ;No. Continue
  movfw s_adj ;Read rotated value
  andlw b'00000111' ;Pick-up 3 bits
  addlw d'54' ;(0 to 7) + 54 = 54 to 61
  movwf s_adj ;Save adjustment data
  sCapture guard timer ( 1 milisecound………
  movlw d'2' ;Set loop counter1
  movwf g_time1 ;Save loop counter1
  g_loop1 movlw d'124' ;Set loop counter2
  movwf g_time2 ;Save loop counter2
  g_loop2 nop ;Time adjust
  decfsz g_time2,f ;g_time2 - 1 = 0
  goto g_loop2 ;No. Continue
  decfsz g_time1,f ;g_time1 - 1 = 0
  goto g_loop1 ;No. Continue
  Receive pulse detector on………
  46
  bsf porta,ra5 ;Set detector ON
  goto int_end
  …………………………………………Pulse send-out Process………………………………………
  pulse
  movlw b'00010000' ;RC4=ON
  movwf portc ;Set PORTC register
  call t12us ;Call 12usec timer
  clrf portc ;RC4=OFF
  goto $+1
  goto $+1
  nop
  return
  ……………………………………………microseconds timerwx………………………………………
  t12us
  goto $+1
  goto $+1
  goto $+1
  goto $+1
  nop
  return
  ……………………………………………………Capture Process………………………………………………
  47
  capture
  bcf pir1,ccp1if ;Clear CCP1 int flag
  clrf p_countl ;Clear L count
  clrf p_counth ;Clear H count
  clrf ccp1con ;CCP1 off
  division
  movfw s_adj ;Read adjustment data
  subwf ccpr1l,f ;Capture - adjust
  btfsc status,z ;Result = 0
  goto division2 ;Yes. "R = 0
  btfsc status,c ;Result < 0
  goto division1 ;No. "R > 0
  goto division3 ;Yes."R < 0
  sdivision1 ;( R > 0
  movlw d'1' ;Set increment value
  addwf p_countl,f ;Increment L count
  btfss status,c ;Overflow
  goto division ;No. Continue
  incf p_counth,f ;Increment H count
  goto division ;Jump next
  sdivision2 ;( R = 0
  movfw ccpr1h ;Read CCPR1H
  48
  btfss status,z ;CCPR1H = 0
  goto division1 ;No. Next
  movlw d'1' ;Set increment value
  addwf p_countl,f ;Increment L count
  btfss status,c ;Overflow
  goto digit_set ;Jump to digit set
  incf p_counth,f ;Increment H count
  goto digit_set ;Jump to digit set
  sdivision3 ;( R < 0
  movfw ccpr1h ;Read CCPR1H
  btfss status,z ;CCPR1H = 0
  goto division4 ;No. Borrow process
  goto digit_set ;Jump to digit set
  division4
  decf ccpr1h,f ;CCPR1H - 1
  movlw d'255' ;Borrow value
  addwf ccpr1l,f ;CCPR1L + 255
  incf ccpr1l,f ;CCPR1L + 1
  goto division1 ;Next
  ……………………………………………………Digit Set Process…………………………………………
  digit_set
  clrf disp_u ;Clear 1st digit
  clrf disp_t ;Clear 10th digit
  49
  clrf disp_h ;Clear 100th digit
  th digitwjj………
  digit_h
  movlw d'100' ;Divide value
  subwf p_countl,f ;Digit - divide
  btfsc status,z ;Result = 0
  goto digit_h2 ;Yes. "R = 0
  btfsc status,c ;Result < 0
  goto digit_h1 ;No. "R > 0
  goto digit_h3 ;Yes."R < 0
  sdigit_h1 ;( R > 0
  incf disp_h,f ;Increment 100th count
  goto digit_h ;Jump next
  sdigit_h2 ;( R = 0
  movfw p_counth ;Read H counter
  btfss status,z ;H counter = 0
  goto digit_h1 ;No. Next
  incf disp_h,f ;Increment 100th count
  goto digit_t ;Jump to 10th digit pro
  sdigit_h3 ;( R < 0
  movfw p_counth ;Read H counter
  50
  btfss status,z ;H counter = 0
  goto digit_h4 ;No. Borrow process
  movlw d'100' ;Divide value
  addwf p_countl,f ;Return over sub value
  goto digit_t ;Jump to 10th digit pro
  digit_h4
  decf p_counth,f ;H counter - 1
  movlw d'255' ;Borrow value
  addwf p_countl,f ;L counter + 255
  incf p_countl,f ;L counter + 1
  goto digit_h1 ;Next
  th digitwj………
  digit_t
  Range over check………
  movfw disp_h ;Read 100th digit
  ssublw d'9' ;9 - (100th digit
  btfsc status,z ;Result = 0
  goto digit_t0 ;Yes. "R = 0
  btfsc status,c ;Result < 0
  goto digit_t0 ;No. "R > 0
  movlw h'0a' ;"Detect error" data
  movwf disp_u ;Set 1st digit
  51
  movwf disp_t ;Set 10th digit
  movwf disp_h ;Set 100th digit
  goto int_end
  digit_t0
  movlw d'10' ;Divide value
  subwf p_countl,f ;Digit - divide
  btfsc status,z ;Result = 0
  goto digit_t1 ;Yes. "R = 0
  btfsc status,c ;Result < 0
  goto digit_t1 ;No. "R > 0
  goto digit_t2 ;Yes."R < 0
  sdigit_t1 ;( R >= 0
  incf disp_t,f ;Increment 10th count
  goto digit_t ;Jump next
  sdigit_t2 ;( R < 0
  movlw d'10' ;Divide value
  addwf p_countl,f ;Return over sub value
  goto digit_u ;Jump to 1st digit pro
  st digitw………
  digit_u
  movfw p_countl ;Read propagetion counter
  52
  movwf disp_u ;Save 1st count
  goto int_end
  ……………………………………………LED display control…………………………………………
  led_cont
  bcf pir1,tmr2if ;Clear TMR2 int flag
  movfw digit_cnt ;Read digit counter
  movwf s_digit ;Save digit counter
  decfsz s_digit,f ;1st digit
  goto d_check1 ;No. Next
  bsf porta,ra1 ;RA1=OFF
  bsf porta,ra2 ;RA2=OFF
  bcf porta,ra3 ;RA3=ON
  goto c_digit ;Jump to digit cont
  d_check1
  decfsz s_digit,f ;10th digit
  goto d_check2 ;No. 100th digit
  bsf porta,ra1 ;RA1=OFF
  bcf porta,ra2 ;RA2=ON
  bsf porta,ra3 ;RA3=OFF
  goto c_digit ;Jump to digit cont
  d_check2
  bcf porta,ra1 ;RA1=ON
  bsf porta,ra2 ;RA2=OFF
  53
  bsf porta,ra3 ;RA3=OFF
  c_digit
  decf digit_cnt,w ;Digit count - 1
  addwf disp_ha,w ;Digit H.Adr + count
  movwf fsr ;Set FSR register
  movfw indf ;Read digit
  addwf seg7_ha,w ;Seg7 H.Adr + digit
  movwf fsr ;Set FSR register
  movfw indf ;Read seg7 data
  movwf portb ;Write LED data
  decfsz digit_cnt,f ;Digit count - 1
  goto int_end ;Jump to interrupt end
  movlw d'3' ;Initial value
  movwf digit_cnt ;Set initial value
  goto int_end ;Jump to interrupt end
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  END of Ultrasonic Range Meter
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  end
 2. #2
  2010/09/20
  84
  0

  پاسخ : تا حالا با اسمبلي و کلا با pic کار نکردم ايا ميتونم اين پروژه رو بسازم و بفهمم؟

  به جاش تا دلت بخواد من با اسمبلی کار کردم
  فقط برادر من یه خورده بیشتر در مورد سنسورت توضیح بده تا منم بتونم کمکت کنم
  مثلا کدوم پین آی سی رو به کدوم قسمت سنسور دوست داری بزنی - خودت می خوای از چه آی سی ای استفاده بنماییpic16f877 هم بهتره و هم راحت تر گیر میاد و سنسور انتخابیت چطور کار می کنه و ...
  ***
  من ول کردم، می خوام ببینم که شما هم ول می کنین یا نه!
 3. #3
  2012/12/26
  80
  0

  پاسخ : تا حالا با اسمبلي و کلا با pic کار نکردم ايا ميتونم اين پروژه رو بسازم و بفهمم؟

  سلام مهندس از اين لينک پروژه رو دانلود کردم:
  http://elecdl.com/electronic/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA/
 4. #4
  2010/09/20
  84
  0

  پاسخ : تا حالا با اسمبلي و کلا با pic کار نکردم ايا ميتونم اين پروژه رو بسازم و بفهمم؟

  نقل قول نوشته اصلی توسط amin7023
  سلام مهندس از اين لينک پروژه رو دانلود کردم:
  http://elecdl.com/electronic/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA/
  خوب
  اولین کاری که باید بکنی اینه که سسه تا پورت برای نمایش فاصله کنار بذاری
  اگر از 877 استفاده می کنی، از پورتای b c d استفاده کن.
  فرض می کنیم که خروجی سنسورت کاملا درست کار می کنه و نیازی به رگولیت کردن نداره(اگر نیاز داشته باشه هم سخت افزاری می تونی درستش کنی و هم با برنامه آی سی)
  حالا به یه برنامه نیاز داری که ورودی آنالوگ 10 بیتی میکرو رو به یه عدد سه تا بایت مجزا تبدیل کنه تا بتونی نمایش بدی.
  البته با یه پتانسیومتر باید خروجی سنسور رو طوری تنظیم بکنی که عدد مبدل آنالوگت یه نسبت ده تایی با واحد طول مورد نظرت داشته باشه
  مثلا 1024 = 10.24m به صورت تقریبی مییشه این کار رو انجام داد.
  یه تابع احتیاج داری که عدد بین 0 تا 9 موجود در اون سه بایتی رو که گفتم رو به فرمت سون سگمنت تبدیل کنه. دونه به دونه این عملیات رو به صورت دستی باید بنویسی، در ادامه توضیح می دم.
  پس تا اینجا شد که عدد وارد میشه، دو تا بایت مربوط به adc با تابع تبدیل به سه تا بایت میشه که هرکدوم یه عدد بین 0 تا 9 رو دارن، مثل این مثال:
  ADC Registery:00000000-00001001 --> 000000000-00000001-00000111
  تو مثال بالا، ارقام عدد 17 از هم جدا شدن، برای این کار باید صد تا صد تا اول از عدد کم کنی تا کمتر از ضد بشه و تعداد مراحلت رو تو بایت صدگان بریزی و باقیمانده رو ازش ده تا ده تا کم کنی و تعداد مراحل در بایت دهگان و باقیمانده در بایت یکان - برای کم کردن صد تا صد تا از دستور زیر:
  clrf 0x7e ;sadgan
  ;repeated 9 times;;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;2;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;3;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;4;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;5;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;6;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;7;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;8;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;9;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ------------------------------------
  f1:
  bcf status,5
  incf ADRESH
  decsfz ADRESH
  goto f1_1
  return
  f1_1:
  incf 0x7e
  dec ADRESH
  bsf status,5
  addwf ADRESL
  RETURN

  خوب
  غول کار همین بود که همش ه تکرار شده بود
  حالا داخلADRESL اون باقیمانده هست که باز هم به همین صورت دهگان رو محاسبه می کنی، چون فقط یه رجیستر داری کار خیلی راحت تره و بعد هم یکان
  فعلا همین رو هضم کنید تا به ادامش برسیم
  موفق باشید
  ***
  من ول کردم، می خوام ببینم که شما هم ول می کنین یا نه!
 5. #5
  2012/12/26
  80
  0

  پاسخ : تا حالا با اسمبلي و کلا با pic کار نکردم ايا ميتونم اين پروژه رو بسازم و بفهمم؟

  ممنون
  :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
 6. #6
  2013/01/24
  109
  11

  پاسخ : تا حالا با اسمبلي و کلا با pic کار نکردم ايا ميتونم اين پروژه رو بسازم و بفهمم؟

  نقل قول نوشته اصلی توسط x.m.k
  خوب
  اولین کاری که باید بکنی اینه که سسه تا پورت برای نمایش فاصله کنار بذاری
  اگر از 877 استفاده می کنی، از پورتای b c d استفاده کن.
  فرض می کنیم که خروجی سنسورت کاملا درست کار می کنه و نیازی به رگولیت کردن نداره(اگر نیاز داشته باشه هم سخت افزاری می تونی درستش کنی و هم با برنامه آی سی)
  حالا به یه برنامه نیاز داری که ورودی آنالوگ 10 بیتی میکرو رو به یه عدد سه تا بایت مجزا تبدیل کنه تا بتونی نمایش بدی.
  البته با یه پتانسیومتر باید خروجی سنسور رو طوری تنظیم بکنی که عدد مبدل آنالوگت یه نسبت ده تایی با واحد طول مورد نظرت داشته باشه
  مثلا 1024 = 10.24m به صورت تقریبی مییشه این کار رو انجام داد.
  یه تابع احتیاج داری که عدد بین 0 تا 9 موجود در اون سه بایتی رو که گفتم رو به فرمت سون سگمنت تبدیل کنه. دونه به دونه این عملیات رو به صورت دستی باید بنویسی، در ادامه توضیح می دم.
  پس تا اینجا شد که عدد وارد میشه، دو تا بایت مربوط به adc با تابع تبدیل به سه تا بایت میشه که هرکدوم یه عدد بین 0 تا 9 رو دارن، مثل این مثال:
  ADC Registery:00000000-00001001 --> 000000000-00000001-00000111
  تو مثال بالا، ارقام عدد 17 از هم جدا شدن، برای این کار باید صد تا صد تا اول از عدد کم کنی تا کمتر از ضد بشه و تعداد مراحلت رو تو بایت صدگان بریزی و باقیمانده رو ازش ده تا ده تا کم کنی و تعداد مراحل در بایت دهگان و باقیمانده در بایت یکان - برای کم کردن صد تا صد تا از دستور زیر:
  clrf 0x7e ;sadgan
  ;repeated 9 times;;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;2;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;3;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;4;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;5;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;6;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;7;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;8;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ;;;;;;;;;9;;;;;;;;
  bsf status,5
  movlw 100
  subwf ADRESL
  btfsc STATUS,0
  call f1
  ------------------------------------
  f1:
  bcf status,5
  incf ADRESH
  decsfz ADRESH
  goto f1_1
  return
  f1_1:
  incf 0x7e
  dec ADRESH
  bsf status,5
  addwf ADRESL
  RETURN

  خوب
  غول کار همین بود که همش ه تکرار شده بود
  حالا داخلADRESL اون باقیمانده هست که باز هم به همین صورت دهگان رو محاسبه می کنی، چون فقط یه رجیستر داری کار خیلی راحت تره و بعد هم یکان
  فعلا همین رو هضم کنید تا به ادامش برسیم
  موفق باشید
  سلام دوست عزیز
  شما میتونید از یک ساب روتین تقسیم استفاده کنید و کار رو خیلی ساده تر کنید ، هم برای خودتون هم برای CPU ، لینک زیر یک تقسیم 16 بیتی است که آقای طراح در فروم AVR گذاشته بودند ، من زبان اسمبلی AVR رو به PIC تبدیل کردم و خیلی هم خوب کار میکنه ، وقت CPU رو کمتر میگیره ، چون من با 35 دستور PIC16 تبدیلش کردم توPIC16,18,12 میشه ازش استفاده کرد اگه خواستی بگو تا 8 بیتی و 32 بیتی اش رو هم بذارم
  http://s3.picofile.com/file/7667721177/div16.txt.html

  Good Luck
 7. #7
  2012/12/26
  80
  0

  پاسخ : تا حالا با اسمبلي و کلا با pic کار نکردم ايا ميتونم اين پروژه رو بسازم و بفهمم؟

  متشکرم
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوعات مشابه

 1. تحليل برنامه اسمبلي فاصله سنج / همه با هم کمک کنيم
  توسط amin7023 در انجمن برنامه نویسی و اینترفیس
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/03/09, 23:11
 2. استفاده از مدpwm در ساخت فاصله سنج با سنسور التراسونيک
  توسط s.eslami در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2012/08/12, 22:32
 3. فاصله ياب التراسونيک
  توسط b-v در انجمن میکروکنترلرهای PIC
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2009/12/16, 20:55
 4. فاصله يابي با استفاده از مادون قرمز ؟(يا التراسونيک ...)
  توسط Hamed.H در انجمن مدار هاي ديجيتال
  پاسخ: 18
  آخرين نوشته: 2008/03/27, 19:55
 5. فاصله ياب التراسونيک
  توسط shadowman در انجمن 8051
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2007/06/12, 22:54

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •