لینک زیر یک منبع عالی برای یادگیری آلتیوم 6 هست و بصورت تصویری آموزش داره.

http://maktabkhooneh.org/course?course=protel980