دستور كار آزمايشگاه كنترل خطي

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

فهرست آزمايش ها:

1- آشنائي با نحوه ي پياده سازيالكترونيكي و شناسائي فرآيند ها و كنترل كننده ها
2- مقايسه ي كنترل بدون باز خور و كنترل به كمك بازخور
3- پياده سازي و شناسائي جبران ساز پيش فاز و چگونگي استفاده از آن در سيستم هاي حلقه بسته
4- پياده سازي و شناسائي جبران ساز پسفاز و چگونگي استفاده از ان در سيستم هاي حلقه بسته
5- كنترل كننده هاي تناسبي- انتگرالي-PID
6- شناسائي و كنترل كننده هاي حرارتي
7- شناسائي و كنترل سيستم سرو موتور DC


لينك دانلود : http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=666