جزوه سيستم هاي كنترل خطي

سر فصل ها:
فيدبك
پايداري
تابع تبديل
بررسي حالت گذرا و ماندگار سيستم
سرو مكانيسم و كنترل كننده هاي P- PD- PI-PID
بررسي پايداري
روش تقريبي براي ساده سازي سيستم
تجزيه و تحليل سيستم در فضاي حالت
طراحي سيستم هاي كنترل كننده و جبران كننده ها
مدل سازي آنالوگ
سيستم هاي گسسته

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=699