شرکت رایتل در قسمت های که در زیر اعلام کرده استخدام به عمل می آورد :