با عرض سلام
کسی میتواند برنامه ی یک انکدر اولویت(ورودی با بیت پرارزش اولویت داشته باشد) را اینجا قرار بده