سلام.سال نومبارک.
در این مقاله انواع سنسورهای بیو الکتریک تشریح شده.
http://www.ti.com/lit/sg/slyb108f/slyb108f.pdf
موفق باشید.