دوستان بیاین با هم یه تعمیرگاه مجازی کامپیوتر ایجاد کنیم و از تجربیات هم استفاده کنیم