فرکانس قطع بالاي تقويت کننده کاسکود چه جوري محاسبه ميشه؟
(fH=Reff*(Cπ+(1+gm*Rl)Cµ
Reff اينجا چيه؟