کتابخانه TextIO برای شبیه سازی هست و دستورات این کتابخانه قابل سنتز نیست.