سنسورهایی که برای ساخت ماژول ( یا حالا سنسورهای باطاری) استفاده میشه تو ایران پیدا میشه؟