بنابر تعریف میکروگرید ها جزایري هستند که به صورت
تعمدي در یک مجموعه تأسیسات یا در یک سیستم توزیع
الکتریکی شکل میگیرند و شامل دست کم یک منبع انرژي
و بارهاي مربوطه می باشند....

از دوستان خواهشمندم اگه اطلاعاتی در این زمینه دارند یا منابع مفیدی رو سراغ دارن ارائه بدهند
با سپاس فراوان :nerd: