نيروگاه يك مجتمع صنعتي شامل چهار واحد توليد برق و ترانسهاي افزاينده مرتبط است. سمت مثلث ترانسهاي قدرت به ژنراتور و سمت ستاره آنها از طريق كليدهاي قدرت به باسبار فشار متوسط پست اصلي مجتمع وصل مي شود.
نوع سيستم زمين منظور شده براي سيستم فشار متوسط مزبور زمين همراه با مقاومت است، منتها به دليل بعضي مشكلات مرتبط با جانمايي سايت امكان نصب مقاومتهاي مزبور در نقطه ستاره ترانسهاي قدرت كه بطور معمول اتفاق مي افتد وجود نداشته است. بنابراين گروه طراحي تصميم به نصب آنها در پست فشار متوسط گرفته و مقاومتهاي مزبور در نقطه صفر دو ترانس زمين زيگزاگ كه بهمين منظور تهيه شده اند ، نصب مي شوند.
از سوي ديگر فيدرهاي ورودي پست اصلي به رله هاي اتصال زمين جهت حفاظت باسبار در مقابل اتصال كوتاه فاز-زمين مجهز شده اند . با اين حال گزارشات بعدي حاكي از بي عملي اين حفاظتها در مقابل خطاهاي اتصال زمين واقع شده روي باسبار اصلي است.

به نظر شما دليل آن چه مي تواند باشد؟


--------------------------------------------------------------
تفکر خلاق شادی بخش است،
پس در مورد آنچه در اطرافتان رخ می دهد
همچنین محصولات فکری دیگران تعمق کنید.
http://electrical-riddles.com