از دوستان خواهش می کنم نحوء تنظیم dvrرا تو ضیح بدن .از همه شما تشکر میکنم