سلام
من دارم يه خط انتقالي طراحي ميکنيم که در نهايت بايد درصد تنظيم ولتاژش 2% باشد!
از رابطه برگشتي در مدل pi استفاده کردم اما حالا که ميخوام ظرفيت خطوط و راکتانس را محاسبه کنم (يک معادله با دو مجهول) با مشکل روبه رو شدم و تصميم گرفتم از باند کردن استفاده کنم!!!
حالا سوالم اينه که باندل کردن امپدانس و ظرفيت به يک شکل است؟ يعني فاصله هاي يکسان بايد در باندل کردن داشته باشند يا نه ميشه براي امپدانس يک فاصله و براي ظرفيت يک فاصله ديگر در نظر گرفت؟
اينم سوالش به صورت power point
http://uploadtak.com/images/m5643_Presentation9.pptx