توضيح اينکه اين برنامه بر روي LPC2368 شرکت ECA تست شده است.
يک LED دائم چشمک زن به پايه P0.1 متصل است و LED ديگري که با کليد کنترل مي شود به P0.0 با متصل شدن ولتاژ 3.3 ولتي به پايه P0.2 ، ال ئي دي مربوط به پايه P0.0 شروع به چشمک زدن و در صورت قطع ولتاژ 3.3 ولتي از روي پايه P0.2 چشمک زن P0.0 قطع مي شود.
کد:
#include <LPC23xx.h>

void delay(void)
{
long int i ;
for(i=0;i<1000000;i++);
}

void blink1(void)
{
		FIO0SET = 0x2;
		delay();
		FIO0CLR = 0x2;
		delay();	
}
void blink0(void)
{
		FIO0SET = 0x1;
		delay();
		FIO0CLR = 0x1;
		delay();	
}
int main(void)
{
	SCS |= 0x00000001;
	FIO0DIR =0x3;
	PINMODE0 = 0x00000030;
	
	
	while(1)
	{
  blink1();
		if((FIO0PIN &= 0x04) == 0x4 )
		{
			blink0();
		}
	}


}