اساتيد گرامي من مي خوام يه مدار بيس مشترک طراحي کنم با اين مشخصات
R-in=600 , A-v>50
نقطه کار وسط خط بار ac
فرکانس قطع بالا و پايين هم به دست بياريم

لطفا کمک کنيد فردا تحويل دارام، درسم هزف ميشه!!!!!! :cry2: :cry2: