باسلام خدمت مهندسين محترم
به نظرشمامدارياراهکاري براي کاهش هزينه برق وجوددارد؟ :sad: