برق :نيروي لازم براي راه اندازي وسايل الکتريکي رابرق مي گويند
برق متناوب (AC):برقي که جريان آن درهرلحظه تعقيرمي کندمانندبرق شهر.
برق مستقيم (DC):برقي کهجريانآن درهرلحظه تعقيرنمي کندمانندبرف باطري.
ولتاژمتناوب:عبارت است ازوفشاربين فازونول وواحدآن ولت است.
ولتاژمستقيم:عبارت است ازفشاربين قطب مثبت ومنفي وواحدآنولت است.
جريان:حرکت الکترونهادريک مدارجريان مي گيندوواحدآن آمپراست.
1000ولت=کيلووات 1000/1آمپر=ميلي آمپر
1000000=مگاولت 1000000/1آمپر=ميکروآمپر
توان (قدرت)=مفدارانژي مصرف شده به صورت حرارت درواحدزمان مي باشدوقدرت يک دستگاه برابراست باحاصلزب ولتاژ*جريان.
مثال:يخچالي رابه برق زده جريان آن رااندازه مي گيريم 1 آمپرمي شودحالاقدرت دستگاه چقدراست؟
ولتاژ*جريان=وات
220*1=220W(علامت وات)
نکته:يک سماوريايک اجاق برقيحدود1000وات قدرت دارد.
محاسبه مصرف برق
فرض کنيددرمنزلي فقط يک لامپ 200وات 10 ساعت روشن است.مي خواهيم برق مصرفي درهرماه رامشخص کنيم.
فرض کنيم بهاي برق هرکيلووات برابر6ريال باشد.
برق مصرفي دريک روز200*10=2000وات
برق مصرفي دريک روز=2کيلووات ساعت
چون هرکيلووات ساعت6ريال مي شودپس 2کيلووات ساعت برابر12ريال مي شودبنابراي مصرف برق روزي 12 ريال مي شود.ويک ماه360=12*30 ريال مي شود.
نويسنده:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت