سلام
وقتی میخواهم یه میل بزنم گزینه سند را میزنم حطایی زیر میاید نمیدونید برا چی هست
Yahoo! Mail was unable to connect. Please reload the page or verify that your network connection is active.
ممنون