لطفا اين تايپيک رو حذف کنيد زيرا تايپيک جديد ايجاد شد oo: