سلام یه سوال ببخشید چرا آخرین رتبه قبولی تو روزانه اموزشکده کرمان از شبانش بیشتره
روزانه 1338 آموزشكده فني و حرفه اي شماره 1 كرمان (شهيدچمران) 32 - مرد نیم سال اول
روزانه 1339 آموزشكده فني و حرفه اي شماره 1 كرمان (شهيدچمران) - 32 مرد نیم سال دوم
شبانه 1350 آموزشكده فني و حرفه اي شماره 1 كرمان (شهيدچمران) 32 - مرد نیم سال اول
شبانه 1351 آموزشكده فني و حرفه اي شماره 1 كرمان (شهيدچمران) - 32 مرد نیم سال دوم
1338==264 آخرین رتبه قبولی
1339==302 "
1350==202 "
1351=274 "