خب ترایاک 3 پایه داره که یک پایه g ،mt1،mt2


کار گیت که مشخصه .فقط میمونه که کدام از دوپایه باید به لامپ وصل شوند ودیگری مسقیما به فاز یا نول
سوال اول:
اونی پایه که به بدنه فلزی متصله رو باید به یک سر لامپ وصل کرد یا اون یکی

چون فقط در این حالت من جواب گرفتم

ولی تا جایی که دیدم پایه که به بدنه فلزی متصله مستقیما به برق وصل میشه .ولی من جواب نگرفتم