سلام کسی آموزش orcad داره؟؟؟
فکر کنم جای آموزش orcad اینجا خالیه.